Algemene voorwaarden

tALGEMENE VOORWAARDEN

A- Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reisorganisatie- en reisbemiddelingscontracten zoals gedefinieerd door de Belgische wet van 16 februari 1994 betreffende het organisatie- en reisbemiddelingscontract.
Artikel 2: Promotie
1. De informatie in de reisbrochure is bindend voor de organisator of reisagent die het boekje heeft gepubliceerd, tenzij:
(a) De wijzigingen in deze informatie zijn duidelijk aan de reiziger medegedeeld, schriftelijk en vóór de sluiting van het contract;
(b) Wijzigingen worden pas later aangebracht, na een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen bij het contract.
2. De organisator en / of de reisbemiddelaar kunnen de reisbevordering geheel of gedeeltelijk voor een bepaalde of onbepaalde periode schrappen.

Artikel 3: Informatie verstrekt door de organisator en / of de reisbemiddelaar
De organisator en / of de reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. Deel voor het sluiten van de reisorganisatie of het bemiddelingscontract schriftelijk aan reizigers mede:
(a) Algemene informatie over paspoorten en visa en de noodzakelijke gezondheidsformaliteiten voor reizen en verblijf, zodat de reiziger de nodige documenten kan verzamelen. Niet-Belgische reizigers dienen inlichtingen in te winnen over de administratieve formaliteiten die moeten worden vervuld bij de betrokken ambassade (s) of consulaat (en);
b) informatie met betrekking tot het abonnement en de inhoud van verzekeringen en / of bijstand;
c) De algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten;
2. Geef reizigers uiterlijk 7 kalenderdagen voor de datum van vertrek schriftelijk de volgende informatie:
(a) dienstregelingen, plaatsen van oproep en correspondentie en, indien mogelijk, een aanduiding van de plaats die de passagier moet bezetten;
b) De naam, het adres, telefoonnummer, faxnummer en / of e-mailadres van de lokale vertegenwoordiging van de organisator en / of de reisbemiddelaar of plaatselijke instanties de reiziger helpen bij problemen, hetzij rechtstreeks van de tussenpersoon of van de touroperator;
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie die een rechtstreeks contact mogelijk maakt met het kind of met de persoon die verantwoordelijk is voor zijn verblijf.
De hierboven genoemde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in het geval van een laat gesloten contract.

Artikel 4: Informatie van de reiziger
De reiziger moet de organisator en / of de reisbemiddelaar alle nuttige informatie verstrekken die specifiek wordt gevraagd of die redelijkerwijs van invloed kan zijn op de goede werking van de reis.
Indien de reiziger onjuiste informatie verstrekt die extra kosten met zich meebrengt voor de organisator en / of de reisbemiddelaar, kunnen deze kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 5: totstandkoming van het contract
1. Bij het boeken van de reis moet de organisator of de reisagent de reiziger een bestelbon afgeven in overeenstemming met de wet.
2. Het reisarrangement begint wanneer de reiziger de schriftelijke bevestiging van de reservering ontvangt, afgegeven door de reisorganisator, al dan niet via de reisbemiddelaar die in dit geval handelt namens de touroperator.
Als de inhoud van de bestelling verschilt van die van de bevestiging van de reis of als de bevestiging niet uiterlijk 21 dagen na ondertekening van de bestelbon plaatsvindt, kan de reiziger aannemen dat de reis niet heeft plaatsgevonden. is gereserveerd en heeft recht op onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6: De prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs is niet herzienbaar, tenzij het contract uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid, evenals de exacte berekeningsmethode en mits de herziening aansluit op de wijzigingen:
(a) Wisselkoersen toegepast op de reis, en / of
(b) de transportkosten, inclusief de brandstofkosten, en / of
(c) Vergoedingen en belastingen met betrekking tot bepaalde diensten.
In dergelijke gevallen moeten de beoogde variaties ook resulteren in een prijsverlaging.
2. De prijs die in het contract is vastgelegd, kan in geen geval worden verhoogd gedurende de 20 kalenderdagen voorafgaand aan de dag van vertrek.
3. Indien de verhoging meer bedraagt ​​dan 10% van de totale prijs, kan de reiziger het contract zonder vergoeding ontbinden. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.
Artikel 7: Betaling van de prijs
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betaalt de reiziger, als aanbetaling, de handtekening van de bestelling, een fractie van de totale of totale prijs van de reis die is vastgelegd in de speciale reisvoorwaarden.
2. In het geval dat de reiziger in gebreke blijft met het betalen van de aanbetaling of met de prijs van de reis die naar behoren wordt gevorderd, na formeel op een wettige manier te zijn aangemeld, hebben de organisator en / of de reisagent de beschikking over: recht om ipso facto het contract te beëindigen dat hem / haar eraan verbindt en de reiziger in rekening te brengen.
3. Tenzij anders overeengekomen in de bestelbon, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor vertrek, op voorwaarde dat hij tegelijkertijd de schriftelijke bevestiging van de reis heeft ontvangen of ontvangen en / of reisdocumenten.
Artikel 8: Overdraagbaarheid van de reservering
1. De reiziger kan, vóór aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst moet voldoen. De cedent moet de touroperator en, indien van toepassing, de reisbemiddelaar van deze overschrijving op de hoogte brengen, lang voordat hij vertrekt.
2. De reiziger en de rechthebbende zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale reissom en de kosten van de overdracht.
Artikel 9: Wijzigingen door de reiziger
De organisator en / of de reisbemiddelaar kunnen de reiziger alle kosten in rekening brengen die voortvloeien uit door hem aangevraagde wijzigingen.
Artikel 13: Beëindiging door de reiziger
De reiziger kan het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als de reiziger het contract om welke reden dan ook beëindigt, zal hij de touroperator en / of de reisagent compenseren voor eventuele verliezen die het gevolg zijn van de beëindiging. Compensatie kan worden vastgesteld aan een vaste prijs in de speciale omstandigheden of in het programma, maar kan alleen worden verhoogd als de prijs van de reis maximaal is.
Artikel 14: aansprakelijkheid van de touroperator
1. De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het contract in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben op basis van de bepalingen van het reisarrangement en de verplichtingen die eruit voortvloeien, ongeacht het feit dat: verplichtingen moeten worden nagekomen door zichzelf of door andere dienstverleners, onverminderd het recht van de reisorganisator om andere aanbieders van aansprakelijkheidsdiensten aan te klagen
2. De reisorganisator is aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn agenten en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun taken, evenals voor hun eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationale overeenkomst van toepassing is op een dienst die het voorwerp uitmaakt van het contract voor de organisatie van reizen, is de aansprakelijkheid van de touroperator uitgesloten of beperkt in overeenstemming met deze overeenkomst.
4. Voor zover de reisorganisator zelf niet de in het contract bedoelde prestaties verricht, is zijn totale aansprakelijkheid voor materiële schade en het verlies van het genot van de reis beperkt tot tweemaal de prijs van het contract. reizen.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.
Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan de organisator en / of de reisagent, aan zijn agenten en / of zijn vertegenwoordigers, door zijn fout of als gevolg van het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De fout wordt op prijs gesteld door verwijzing naar het normale gedrag van een reiziger.

Artikel 16: Klachtenprocedure
1. Voor vertrek
Indien de reiziger vóór vertrek een klacht heeft, moet hij deze zo spoedig mogelijk per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, aan de tussenpersoon of aan de touroperator
2. Tijdens de reis
Klachten die tijdens de uitvoering van het contract ontstaan, moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op passende wijze en bewijs worden ingediend, zodat een oplossing kan worden gevonden. Voor dit doel zal de reiziger - in de volgende volgorde - van toepassing zijn op een vertegenwoordiger van de touroperator of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of rechtstreeks bij de reisbemiddelaar, of tenslotte, rechtstreeks op de touroperator.
3. Na de reis
Klachten die ter plaatse niet kunnen worden ingevoerd of die ter plaatse niet naar tevredenheid zijn opgelost, moeten uiterlijk één maand na het einde van de reis naar de tussenpersoon en / of naar de tussenpersoon worden ingediend. reisorganisator, hetzij per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
Artikel 17: Bemiddelingsprocedure
1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst proberen om een ​​minnelijke schikking tussen hen tot stand te brengen.
2. Indien deze poging tot minnelijke schikking niet binnen een periode van 1 tot 3 maanden tot een goed einde is gebracht, kan elk van de betrokken partijen een aanvraag indienen bij het secretariaat van de verzoeningseenheid van de vzw Litigation Travel bemiddelingsprocedure. Alle partijen moeten instemmen.
3. Het secretariaat verstrekt de partijen een informatiebrochure, een bemiddelingsverordening en een "bemiddelingsovereenkomst". Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst hebben voltooid en ondertekend (gezamenlijk of afzonderlijk), en zodra elke partij heeft betaald, zullen de vergoedingen voor de bemiddelingsprocedure worden gestart.
4. Overeenkomstig de in de verordening beschreven eenvoudige procedure neemt een onpartijdige bemiddelaar contact op met de partijen om een ​​eerlijke bemiddeling tussen hen tot stand te brengen.
5. Elke bereikte overeenstemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die de partijen bindt.
Secretariaat van de "bemiddelingscel":
Telefoon: 02/277 61 80
Fax: 02/277 91 00
e-mail: conciliation.clv@skynet.be

Artikel 10: Wijzigingen voor vertrek door de reisorganisator
1. Als een van de essentiële elementen van het contract voor vertrek niet kan worden vervuld, moet de reisorganisator de passagier zo snel mogelijk, en in ieder geval vóór vertrek, op de hoogte stellen van de mogelijkheid om het contract zonder boete beëindigen, tenzij de reiziger de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger moet de bemiddelaar of de touroperator zo snel mogelijk en in elk geval vóór het vertrek van zijn beslissing op de hoogte brengen.
3. Als de reiziger instemt met de wijziging, moet een nieuw contract of renner van het contract worden opgesteld om de gemaakte wijzigingen en hun impact op de prijs weer te geven.
4. Indien de reiziger de wijziging niet aanvaardt, kan hij om toepassing van artikel 11 verzoeken.
Artikel 11: Annulering vóór vertrek door de reisorganisator
1. Indien de organisator de overeenkomst annuleert voor aanvang van de reis door omstandigheden die niet aan de reiziger kunnen worden toegerekend, heeft de laatste de keuze tussen:
(a) de aanvaarding van een ander reisaanbod van gelijke of hogere kwaliteit, zonder extra kosten; indien de vervangende reis van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator de reiziger zo snel mogelijk het verschil in prijs vergoeden;
(b) De terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle sommen die door hem uit hoofde van het contract zijn betaald.
2. De reiziger kan ook, indien nodig, compensatie eisen voor niet-uitvoering van het contract, behalve:
(a) Als de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimumaantal passagiers dat in het contract is vastgelegd, noodzakelijk voor de uitvoering ervan, niet is bereikt en de reiziger schriftelijk is geïnformeerd de daarin genoemde termijn, ten minste 15 kalenderdagen vóór de datum van vertrek;
b) Indien de annulering het gevolg is van een geval van overmacht, met uitzondering van overboeking. Onder overmacht wordt verstaan ​​abnormale en onvoorspelbare omstandigheden buiten de macht van de persoon die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle zorgvuldigheid niet konden worden vermeden.
Artikel 12: Gedeeltelijke of totale niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een wezenlijk deel van de diensten waarop de opdracht betrekking heeft, niet kan worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en gratis alternatieven te bieden om de voortzetting van de reis.
2. In geval van verschil tussen de geleverde diensten en de werkelijk verleende diensten, moet hij de passagier compenseren voor dit verschil.
3. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn of de reiziger dergelijke vervangende stoffen niet om gegronde redenen aanvaardt, verstrekt de reisorganisator hem een ​​gelijkwaardig vervoermiddel naar de plaats van vertrek en, in voorkomend geval, om de reiziger te compenseren.
Artikel 13: Beëindiging door de reiziger
De reiziger kan het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als de reiziger het contract om welke reden dan ook beëindigt, zal hij de touroperator en / of de reisagent compenseren voor eventuele verliezen die het gevolg zijn van de beëindiging. Compensatie kan worden vastgesteld aan een vaste prijs in de speciale omstandigheden of in het programma, maar kan alleen worden verhoogd als de prijs van de reis maximaal is.
Artikel 14: aansprakelijkheid van de touroperator
1. De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het contract in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben op basis van de bepalingen van het reisarrangement en de verplichtingen die eruit voortvloeien, ongeacht het feit dat: verplichtingen moeten worden nagekomen door zichzelf of door andere dienstverleners, onverminderd het recht van de reisorganisator om andere aanbieders van aansprakelijkheidsdiensten aan te klagen
2. De reisorganisator is aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn agenten en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun taken, evenals voor hun eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationale overeenkomst van toepassing is op een dienst die het voorwerp uitmaakt van het contract voor de organisatie van reizen, is de aansprakelijkheid van de touroperator uitgesloten of beperkt in overeenstemming met deze overeenkomst.
4. Voor zover de reisorganisator zelf niet de in het contract bedoelde prestaties verricht, is zijn totale aansprakelijkheid voor materiële schade en het verlies van het genot van de reis beperkt tot tweemaal de prijs van het contract. reizen.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.
Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan de organisator en / of de reisagent, aan zijn agenten en / of zijn vertegenwoordigers, door zijn fout of als gevolg van het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De fout wordt op prijs gesteld door verwijzing naar het normale gedrag van een reiziger.

Artikel 16: Klachtenprocedure
1. Voor vertrek
Indien de reiziger vóór vertrek een klacht heeft, moet hij deze zo spoedig mogelijk per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, aan de tussenpersoon of aan de touroperator
2. Tijdens de reis
Klachten die tijdens de uitvoering van het contract ontstaan, moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op passende wijze en bewijs worden ingediend, zodat een oplossing kan worden gevonden. Voor dit doel zal de reiziger - in de volgende volgorde - van toepassing zijn op een vertegenwoordiger van de touroperator of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of rechtstreeks bij de reisbemiddelaar, of tenslotte, rechtstreeks op de touroperator.
3. Na de reis
Klachten die ter plaatse niet kunnen worden ingevoerd of die ter plaatse niet naar tevredenheid zijn opgelost, moeten uiterlijk één maand na het einde van de reis naar de tussenpersoon en / of naar de tussenpersoon worden ingediend. reisorganisator, hetzij per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
Artikel 17: Bemiddelingsprocedure
1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst proberen om een ​​minnelijke schikking tussen hen tot stand te brengen.
2. Indien deze poging tot minnelijke schikking niet binnen een periode van 1 tot 3 maanden tot een goed einde is gebracht, kan elk van de betrokken partijen een aanvraag indienen bij het secretariaat van de verzoeningseenheid van de vzw Litigation Travel bemiddelingsprocedure. Alle partijen moeten instemmen.
3. Het secretariaat verstrekt de partijen een informatiebrochure, een bemiddelingsverordening en een "bemiddelingsovereenkomst". Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst hebben voltooid en ondertekend (gezamenlijk of afzonderlijk), en zodra elke partij heeft betaald, zullen de vergoedingen voor de bemiddelingsprocedure worden gestart.
4. Overeenkomstig de in de verordening beschreven eenvoudige procedure neemt een onpartijdige bemiddelaar contact op met de partijen om een ​​eerlijke bemiddeling tussen hen tot stand te brengen.
5. Elke bereikte overeenstemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die de partijen bindt.
Secretariaat van de "bemiddelingscel":
Telefoon: 02/277 61 80
Fax: 02/277 91 00
e-mail: conciliation.clv@skynet.be
B- Bijzondere voorwaarden ASBL Géo Holidays
Artikel 19: Registratie via internet
Zodra de registratie is gedaan via de website van de VZW Géo Holidays, heeft de reiziger 3 werkdagen om de aanbetalingen van 150 € te betalen volgens de informatie op de site.
In het geval dat de reiziger deze aanbetaling niet binnen 5 werkdagen betaalt, wordt de registratie als definitief beschouwd. De vzw Géo Holidays zal de reiziger een bedrag van 100 € als kosten verlangen.
Artikel 20: Oorzaak van weigering van een reiziger
De vzw Géo Holidays behoudt zich het recht voor om te weigeren dat een reiziger tijdens een reis deelneemt aan een of meer activiteiten als deze tekenen van alcohol- of drugsgebruik vertoont die een soepel verloop van de reis niet toelaten.
Artikel 21 - Ongevallenverzekering
Ongevallenverzekering voor deelnemers en managers is de verantwoordelijkheid van de deelnemers (via Eurocross-kaart). Alle medische en farmaceutische zorg is ook. Als de klant onder geen enkele omstandigheid een aanvullende annuleringsverzekering afsluit, wordt de aanbetaling terugbetaald (deze geeft de kosten van het dossier weer), zelfs bij annulering met CM.
Artikel 22 - R.O.I.
De volgorde van een reis met Geo Holidays en de kwaliteit van de reiziger impliceert de onvoorwaardelijke acceptatie van de reiziger voor de regels van de interne orde (ROI) die van toepassing zijn op de respectieve leeftijdscategorieën.
Cookie melding

Tijdens het surfen op het internet worden uw voorkeuren onthouden door middel van cookies.Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.Cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek, het delen van informatie op social media mogelijk te maken, de effectiviteit van online marketingcampagnes temeten en om online advertenties aan te passen aan uw interesses.Door te surfen op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.